خلاصه صوتی جلسات کلاس نهم سه

4 تا 9 اسفند

شنبه

دینی

علوم

عربی

یکشنبه

دفاعی

ریاضی

فناوری

دوشنبه

زبان

مطالعات

ورزش

ادبیات

سه شنبه

ریاضی

ادبیات

هنر

چهارشنبه

قرآن

هندسه

زبان

پنج شنبه

مطالعات

قرآن

علوم


ادامه مطلب...

خلاصه صوتی جلسات کلاس نهم دو

4 تا 9 اسفند

شنبه

علوم

عربی

دینی

یکشنبه

ریاضی

دفاعی

ادبیات

دوشنبه

مطالعات

زبان

هندسه

ورزش

سه شنبه

ادبیات

هنر

ریاضی

چهارشنبه

فناوری

زبان

قرآن

پنج شنبه

علوم

مطالعات

قرآن


ادامه مطلب...

خلاصه صوتی جلسات کلاس نهم یک

4 تا 9 اسفند

شنبه

عربی

هندسه

علوم

یکشنبه

ادبیات

زبان

ورزش

دوشنبه

قرآن

دفاعی

مطالعات - زبان

سه شنبه

هنر

ریاضی

ادبیات

چهارشنبه

دینی

قرآن

فناوری

پنج شنبه

ریاضی

علوم

مطالعات


ادامه مطلب...